Pulmavideo teenuse leping
Jõustumise kuupäev: 
Juhan Peigmees, isikukood 123456789, aadress Abieluranna 7, Kurrunurruvutisaar, e-post abikaasad@gmail.com (edaspidi nimetatud Tellija)
ja
Fotnii OÜ,  registrikood 14260414, aadress Vabriku 27-1 Tallinn, e-post siimseglins@gmail.com, mida esindab volitatud isik Siim Seglinš (edaspidi nimetatud Videograaf)
edaspidi nimetatud ühiselt Pooled või eraldiseisvalt Pool, sõlmisid käesoleva pulmavideo teenuse lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

Lepingu ese
Lepinguga kohustub Videograaf Tellija soovil viima läbi pulmapäeva video produktsiooni (ettevalmistus, filmimine, monteerimine ja üleandmine)
Filmimine toimub Tellija poolt soovitud asukohas/asukohtades aastal 2023 august 23 alates kell 10:00 kuni 23:59.
Filmimise pikkuseks on kuni 10 tundi. Juhul, kui soovitakse lisatunde, mis ületavad käesoleva lepinguga sätestatud töötundide aega, kohaldatakse tasu  50 EUR / tund.

Hind ja tasumise kord
Tellija kohustub Videoproduktsiooni eest tasuma 1190 eurot.
Tellija tasub Videograafile Videoproduktsiooni hinna ülekandega Videograafi arveldusarvele EE407700771002581487 (Fotnii OÜ) hiljemalt 1 nädal peale video üleandmist või Tellija tasub Videograafile Videoproduktsiooni hinna sularahas kohapeal või hiljemalt 1 nädal peale video üleandmist.

Filmimine, videofailid ja töötlus
Videoproduktsiooni lõpptulemuseks on töödeldud ja monteeritud, mp4 vormingus, vähemalt 15 Mbps digivideofaili. Pooled on kokku leppinud, et Videoproduktsiooni tulemusena antakse Tellijale 4-5 min pikkune pulmavideo.
Videoproduktsiooni lõpptulemus sõltub erinevatest asjaoludest, näiteks Tellija ja Videograafi koostööst, filmimise asukohast, välisessioonidel looduslikust valgusest (filmimise kellaajast), jumestusest ja soengust ning sessiooni jaoks valitud riietusest. Parima lõpptulemuse jaoks võivad Tellija ning Videograaf enne Videoproduktsiooni teostada konsultatsiooni, mille käigus vajalikud detailid läbi räägitakse. Kui Tellijal pildikeele ja töötlusstiili osas konkreetseid soove pole, jäetakse see valik Videograafi otsustada.
Tellija on tutvunud Videograafi videotööde näidistega ning annab käesolevaga Videograafle täieliku õiguse toimetamise ja produktsiooni üle, mis puudutab kõiki sündmusega seotud produktsiooni ja selle järgsete teenuste nüansse. Juhul, kui sündmuse teatud lõiku ei filmita, ei filmita osaliselt või see ei ole lõppvideo osa, on see Videograafi kui sündmuse videosalvestise ainuõigusliku produtsendi otsuseks. Kui kliendile on valmis video üle antud ja ta soovib muudatusi, siis tasu hind on 30 EUR / tund.
Lühikese (4-5 min) kui ka pikema (15-20 min) pulmavideo teenuse puhul ei filmita kõiki pulmapäeva sündmusi täispikalt üles. Videograaf filmib ainult tähtsamaid hetki ja detaile, et garanteerida video jaoks vajamineva materjali olemasolu.
Videograaf peab mõnikord alluma registraatorite, kirikuõpetajate ja sündmuse toimumiskoha reeglitele küsimuses, mida on lubatud teha ja mida mitte. Näiteks ei luba mõned kirikuõpetajad filmida, teised aga nõuavad, et filmitakse kindlast asukohast. Pruutpaar nõustub, et videograaf ei vastuta mõju eest, mida kõnealused juhised või reeglid võivad video lõpptulemusele avaldada.
Videograafi ei loeta vastutavaks sündmuse mittetäieliku kajastamise eest järgmistel põhjustel: sündmus ei toimu õigeaegselt, sündmusel osalevad isikud või perekond ei ole kättesaadavad, sündmus hilineb või sündmuse soovitud asukohas kehtivad videograafiale piirangud.
Kui videograaf ei saa filmida teatud lõike päeva jooksul välitingimustes, sest halb ilm võib kahjustada filmimisvarustust vihma, lume vm tõttu, nõustub pruutpaar sellega, et videograaf ei saa vastutada materjali osalise puudumise eest.
Videograaf arvestab, et kõik pulmalised on teadlikud ja nõus, et pulmapäeval filmitakse. Videograaf ei saa lubada, et lõplikul pulmavideol ei ole pulmalisi, kes ei soovinud videos osalemist. Siiski annab videograaf endast parima, et vältida neid pulmalisi nii filmimise ajal kui hiljem montaažis. Seda saab teha ainult juhul, kui videograafi on eelnevalt teavitatud isikutest, kes ei soovi filmimist ega videos osalemist.
Videograaf ja tema meeskond on kohustatud käituma viisakalt, delikaatselt ja riietuma vastavalt sündmusele. Videograaf on kohustatud käituma pulmalistega sõbralikult ja vastutulelikult. Siiski annab pruutpaar videograafile filmimise eelisõiguse külaliste üle, et tagada kvaliteetse videomaterjali olemasolu lõppvideo jaoks.
Tellija saab endale kasutamiseks mp4 vormingus kõrge kvaliteediga videofaili ja soovi korral ka musta töötlemata/raw materjali. Musta materjali avaldamine ei ole lubatud. 
Videosse minevate kaadrite valiku teeb Videograaf.
Videoproduktsiooni hinna sees on videofailide töötlus, mis hõlmab endas erinevaid korrektuure, nagu parimate kaadrite välja sorteerimine; kadreeringu parandamine; värvitoonide, kontrasti, heleduse-tumeduse, valguse-varju kohendamist. Ei sisalda aga üksikute ebakorrapärasuste (akne, plekk riietel vms) likvideerimist.
Videomanipulatsioon ei kuulu pulmavideoproduktsiooni paketi hinna sisse ning on teostatav eraldi hinnakirja alusel.

Video üleandmine
Videograaf monteerib video ning annab valmis videofailid Tellijale üle 60 päeva jooksul pulmapäeva filmimise järel. Kui valmimise aeg on mingil põhjusel pikem kui 60 päeva annab videograaf sellest aegsasti märku ja lepib pruutpaariga kokku uue tähtaja.
Videofailid antakse Tellijale üle privaatse Youtube’i lingi kaudu ja Google Drive keskonnas allalaadimiseks.

Intellektuaalne omand
Videoproduktsioonidel tehtud videomaterjali autoriõigus kuulub Videograafile.
Videograaf jätab endale õiguse kasutada pruutpaariga eelnevalt kooskõlastatud videomaterjali enda portfoolios näitamiseks ja tutvustamiseks ning promomaterjalides kasutamiseks (v.a. kolmandate osapoolte reklaamides) näiteks sotsiaalmeedias, kodulehel ja uudiskirjas.
Videograaf annab käesoleva lepinguga Tellijale lihtlitsentsi Videoproduktsiooni tulemina üleantud videote kasutamiseks ja reprodutseerimiseks mis tahes viisil (v.a. meedias või reklaamides või muul moel tulu teenimiseks) kui Videoproduktsiooni ostuhind on täielikult tasutud. Videote avalikult esitlemisel (sealhulgas sotisaalmeedias) on Tellijal kohustus märkida Videograaf videote autorina. Käesolevaga antud litsents ei anna Tellijale õigust videoid mistahes viisil töödelda
Kui Tellija kasutab Videoproduktsiooni tulemusena valminud videoid ilma eelnevalt Videograafiga kokku leppimata meedias, reklaamis või muul moel tulu teenimise eesmärgil, kuulub vastavate videote abil teenitud tulu Videograafile.
Video originaalfailid jäävad Videograafi valdusesse ning Videograaf säilitab neid omal äranägemisel, s.t. Videograafil ei ole kohustust neid säilitada.

Vastutus
Pooled vastutavad Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt. Kahjustatud Poolel on õigus nõuda rikkumisest tekkinud kahju täielikku hüvitamist. Selline kahju hõlmab nii otsest varalist kahju kui saamata jäänud tulu, lähtudes kahju kannatava poole tulust, mida ta oleks Lepingu kohase täitmise korral saanud. 
Juhul, kui Tellija viivitab rahaliste kohustuste täitmisega, on Videograafil õigus nõuda viivist 0,5% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
Kui Videograaf ei täida käesoleva lepingu nõudeid sündmuse tõttu, mis ei ole Videograafi kontrolli all - nt kui videograaf jääb haigeks või saab vigastada ja ei saa pakkuda eelnevalt kirjeldatud pulmateenuseid - püüab Videograaf broneerida pulmadeks asendusvideograafi. Kui asendusvideograafi ei leita, piirneb vastutus mistahes saadud tasude tagasimaksmisega.
Videograaf rakendab töömeetodeid, mis välistavad video või toormaterjali kadumise või kahjustamise. Näiteks kahele mälukaardile korraga salvestamine, lisa - ja varukaamerate kasutamine, toormaterjali hoidmine rohkem kui ühel andmekandjal jne. Siiski jääb alles ebatõenäoline võimalus, et video kaob, varastatakse või hävineb põhjustel, mis ei allu videograafi kontrollile. Sellistel asjaoludel piirneb vastutus teenuse eest makstud tasude tagasimaksmisega.

Laimukeeld
Pooled on kokku leppinud, et kui Tellijal on mistahes pretensioone või märkuseid seoses Videograafi poolt teostatud tööga, siis esmalt pöördub ta vastavate märkustega Videograafi poole ning Pooled püüavad olukorra lahendada kahepoolse koostöö kaudu. Samuti juhul, kui Videograafi on pretensioone või märkuseid seoses Tellija käitumise või Tellijast tulenevate asjaolude osas, siis esmalt pöördub ta Tellija poole ning Pooled püüavad olukorra lahendada kahepoolse koostöö kaudu.
Juhul, kui sellisest olukorrast tulenevaid erimeelsusi ei suudeta Pooltevahelise koostöö või läbirääkimiste kaudu lahendada, kohaldub Lepingu punkt 10.2 ning vaidlus lahendatakse kohtus.
Tellija kohustub Videograafi mitte laimama, sealhulgas mitte levitama suuliselt või kirjalikult põhjendamatuid negatiivseid või halvustavaid väiteid, hinnanguid, kommentaare või tagasisidet Videograafi või tema teenuste kohta mistahes kolmandale isikule ega mistahes avalikus kanalis, jututoas, foorumis või sotsiaalmeedia platvormil, sealhulgas, kuid mitte ainult, Facebook, Twitter, Instagram jms.
Eelnevas punktis mõistavad Pooled laimuna mistahes suulisi või kirjalikke negatiivseid või halvustavaid väiteid, hinnanguid, kommentaare või tagasisidet Videograafi või tema poolt osutatud teenuste kohta. Videograafi vastaseks laimuks loetakse ka sellist laimu, mis ei ole suunatud nimeliselt Videograafi suunas, kuid laimu sõnastusest on võimalik mõistlikult kindlaks teha, et selle objektiks on Videograaf, muuhulgas viidetest asukohale, tegevuspiirkonnale, initsiaalidele, isikuomadustele, tutvusringkonnale või muudele omadustele, mille kaudu on võimalik laimu siduda konkreetse isikuga.
Videograaf kohustub Tellijat mitte laimama, sealhulgas mitte levitama suuliselt või kirjalikult põhjendamatuid negatiivseid või halvustavaid väiteid, hinnanguid, kommentaare või tagasisidet Tellija või tema käitumise kohta mistahes kolmandale isikule ega mistahes avalikus kanalis, jututoas, foorumis või sotsiaalmeedia platvormil, sealhulgas, kuid mitte ainult, Facebook, Twitter, Instagram jms.
Eelnevas punktis mõistavad Pooled laimuna mistahes suulisi või kirjalikke negatiivseid või halvustavaid väiteid, hinnanguid, kommentaare või tagasisidet Tellija või tema käitumise kohta. Tellija vastaseks laimuks loetakse ka sellist laimu, mis ei ole suunatud nimeliselt Tellija suunas, kuid laimu sõnastusest on võimalik mõistlikult kindlaks teha, et selle objektiks on Tellija, muuhulgas viidetest asukohale, tegevuspiirkonnale, initsiaalidele, isikuomadustele, tutvusringkonnale või muudele omadustele, mille kaudu on võimalik laimu siduda konkreetse isikuga.
Pooled on kokku leppinud, et juhul kui Pool avaldab eelmärgitud laimu teise Poole kohta mistahes kanalis, siis kohustub laimu avaldanud Pool hüvitama sellega teisele Poolele tekitatud kahju täies ulatuses.
Lisaks punktis 9.6 märgitud kahju hüvitamisele on laimu avaldanud Pool kohustatud teise Poole nõudmisel tasuma leppetrahvi summas 300 eurot iga rikkumise kohta. Käesolevas punktis toodud leppetrahv kuulub tasumisele olenemata tegeliku kahju suurusest ning leppetrahvi tasumise eeldusena ei pea tekkinud kahju suurust tõestama. Samas leppetrahvi tasumine ei välista leppetrahvi summat ületava kahju sissenõudmist.

Isikuandmete töötlemine
Tellija isikuandmeteks loetakse kõiki Tellija ja Tellija tellimuse alusel pulmas osalejate kohta (edaspidi Pulmas osalejad) käivaid andmeid ja informatsiooni, mida Tellija Lepingu täitmise käigus Videograafile teatavaks teeb või mida Videograaf on Tellija esindaja kohta saanud teada kolmandatelt isikutelt, sealhulgas:
Pulmas osalejate identifitseerimise ja kontaktandmed – nimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, elukohariik;
Videomaterjal, millel Pulmas osalejad on identifitseeritavad.
Lepingu sõlmimisega tagab Tellija, et ta on teadlik, ja annab nõusoleku, et kõiki seaduslikul teel kogutud Videograafi valduses olevaid andmeid Pulmas osalejate kohta, olenemata nende päritolust, töödeldakse Videograafi poolt Lepingu täitmise eesmärkidel ja selleks vajalikus mahus, samuti õigusaktides sätestatud alustel ja korras.
Kui Pulmas osaleb lisaks Lepingu sõlminud Tellijale ka teisi isikuid või alaealisi isikuid, siis Lepingu sõlminud Tellija on kohustatud võtma teistelt osalejatelt ja/või alaealiste isikute vanematelt või eestkostjatelt nõusolekud isikuandmete töötlemiseks käesoleva Lepingu täitmise eesmärgil. 
Tellijal on õigus igal ajal:
nõuda juurdepääsu isikuandmetele;
saada kogutud isikuandmete koopiaid;
parandada ebatäpseid või mittetäielikke isikuandmeid;
oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta või nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning kogutud isikuandmete kustutamist või nende edastamist Tellija poolt valitud isikule.
Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku tagasivõtmisel on Videograafil õigus kõigi või teatud Lepingujärgsete teenuste osutamisest keelduda, kui teenuste osutamine ei ole ilma Tellija esindajate isikuandmete töötlemiseta mõistlikult võimalik.
Videograaf ei edasta, müü ega avalikusta Tellija isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Tellija eelneva nõusolekuta, va Lepingus sätestatud juhtudel. Videograaf võib edastada isikuandmeid üksnes hoolikalt valitud teenuse osutajatele (volitatud töötlejatele), näiteks pilveteenuse pakkujatele fototöötluse või andmete säilitamise eesmärgil, jäädes täielikult vastutavaks Tellija isikuandmete eest.
Fotograaf säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi jaoks või seni, kuni kohalduv seadus seda nõuab. Fotograaf ei ole kohustatud säilitama isikuandmeid, v.a. kui kohalduv seadus seda nõuab.

Vääramatu jõud
Poole kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta rikkumiseks ning see on vabandatav, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (force majeure ehk vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatuks jõuks loetakse muu hulgas üleujutust, tulekahju, looduskatastroofi, sõda, terroriakti või streiki, mis teeb võimatuks Lepingu täitmise või kohase täitmise.
Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teatama teisele Poolele. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikeneb Lepingu täitmise tähtaeg nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra.
Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel asuma viivitamatult Lepingut täitma ning tõendama vääramatu jõu olukorra esinemist
Vääramatu jõu asjaolu esinemine ei vabasta Poolt kohustusest võtta kõik võimalikud meetmed kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks
Vääramatuks jõuks ei ole Lepingu tähenduses Poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib sellele viidata, et vabaneda seadusest tulenevast või Lepingus sätestatud vastutusest Lepingu rikkumise eest.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus
Lepingule kohaldatakse ja Lepingut tõlgendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

Lõppsätted
Pooled peavad Lepingu täitmisel käituma üksteise suhtes hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt ning peavad igakülgselt arvestama teise Poole huvidega
Leping sisaldab kõiki Lepingu objekti puudutavaid Poolte kokkuleppeid ning asendab alates jõustumisest kõiki Poolte vahel sama Lepingu objekti suhtes varasemalt sõlmitud mistahes suulisi ja kirjalikke kokkuleppeid.
Pooled kinnitavad, et Leping vastab poolte tegelikule tahtele. Pooled avaldavad, et kõik Lepingu tingimused on läbi räägitud, ning mõlemal Poolel oli võimalus mõjutada iga Lepingu sätte sisu. Pooled kinnitavad, et Lepingu ükski säte ei kahjusta ebamõistlikult ühtegi Poolt ning et Poolte õigused ja kohustused lepingu alusel on tasakaalus.
Pooled kinnitavad, et on teisele Poolele teatanud kõigist asjaoludest, mille vastu teisel Poolel on või võib olla, arvestades Lepingu eesmärki, äratuntav oluline huvi, et teise Poole huvide ja õigustega on mõistlikult arvestatud ning et teisele Poolele on esitatud tõeseid andmeid.
Lepingust tuleneva mistahes õiguse teostamisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellisest õigusest loobumist ega sellise kohustuse täitmisest vabanemist, ühegi õiguse osaline teostamine ega kohustuse täitmise osaline nõudmine ei välista vastava õiguse edasist teostamist ega vastava kohustuse täieliku täitmise nõudmise õigust, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.
Lepingu lõppemisel mis tahes alusel jäävad Lepingu need sätted, mis oma olemuse tõttu reguleerivad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist, kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.
Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei saa Pool ilma teiste Poolte kirjaliku nõusolekuta Lepingut ning sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada ega üle anda kolmandale isikule.
Kõikides Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled seadustest, headest kommetest, väljakujunenud tavadest ja praktikast.
Kõik käesoleva Lepingu parandused on kehtivad ja omavad mistahes mõju üksnes juhul, kui need on koostatud kirjalikus vormis ja allkirjastatud kõikide Poolte või nende nõuetekohaselt volitatud esindajate poolt.
________________  __________________
      Videograaf Tellija
Back to Top